Reply
Hide
4096 characters remaining
Max filesize: 3.00 MB, Max files: 3
More

/b/ - बकlol

बोलो जुबाँ केसरी
മല്ലു ജനറൽanon19/04/2019 (Fri) 18:24:318119Reply
പറമ്പുത്തൂരികൽ തൂരാതിരിക്കാൻ മലയാള ഭാഷ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അവരുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൽക്ക് (യൂ) നൽക്കാതിരിക്കുക.
anon19/04/2019 (Fri) 18:41:348120Reply
>>8119
ആരും നിഗ്ഗർ വെറുമൊന്നുമില്ല
anon19/04/2019 (Fri) 18:49:068121Reply
>>8120
എന്ത്? ഗൂഗ്ഗിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് പറമ്പുതൂരി.
anon19/04/2019 (Fri) 18:58:588122Reply
>>8119
Wtf malayali niggers why?
anon19/04/2019 (Fri) 19:02:478123Reply
anon19/04/2019 (Fri) 19:07:508124Reply
Jalebi bai

Jalebi bai

Jalebi bai
anon19/04/2019 (Fri) 19:15:148125Reply
>>8124
Based
anon19/04/2019 (Fri) 19:16:338126Reply
>>8125
Bhangiladeshi out
anon19/04/2019 (Fri) 19:41:258129Reply
>>8125
Pls stay
anon19/04/2019 (Fri) 20:08:168133Reply
>>8129
Go back to bhangiladesh you faggot immigrant
anon19/04/2019 (Fri) 20:09:468134Reply
>>8125
Target accquired
anon20/04/2019 (Sat) 03:46:328143Reply
>>8119
REAL BASED THREAD
anon23/04/2019 (Tue) 17:43:368409Reply
എല്ലാവരും (18+) വോട്ട് ചെയ്തോ?
anon23/04/2019 (Tue) 17:51:068410Reply
>>8119
Yahaan sirf Urdu mein baat hogi lunginigger
anon23/04/2019 (Tue) 18:00:138412Reply
>>8409
ഞാൻ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഇല്ല. വീട്ടിൽ ഉള്ളവെരെല്ലാം വോട്ടെയതു. നീ വോട്ടെയതോ? ആർക്ക്?
anon23/04/2019 (Tue) 18:06:448414Reply
>>8410
തേരാ മൂ പർ ഡാലെ തേരാ ഉർഡു ബോസ്ടീ വാലേ
anon23/04/2019 (Tue) 18:28:288416Reply
>>8412
എന്റെയും അവസ്ഥ ഇതുപോലെ തന്നെ ആണ്. വോട്ടേഴ്‌സ് ID പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ചുദിവസം അവധി കിട്ടിയതാ- ഈസ്റ്റർ+വോട്ടിംഗ്. നാളെ വീണ്ടും കോളേജിൽ പോവണം.
anon23/04/2019 (Tue) 18:35:078417Reply
>>8410
പറമ്പുതൂറി
anon23/04/2019 (Tue) 18:37:408418Reply
>>8416
ഹെ ഹെ ഞാൻ പിന്നെ നീറ്റ് ആയതു കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നമില്ല
anon23/04/2019 (Tue) 18:42:568419Reply
>>8418
പിക് മറന്നു പോയി. എൻ്റെ സ്ഥലം മൊറ്റം കടുത്ത മോഡി / ബിജെപി വിരുദ്ധരാണ്. അറിയുന്നവെല്ലാം ഐഎൻസിക്ക് വോട്ട് ചെയതു.
anon23/04/2019 (Tue) 18:50:528420Reply
>>8417
വെറുതെ ആ പിക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അവറ്റങ്ങെലെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടത്തോെടെ തൂരാൻ വിളിക്കണ്ടാ. ഇത് ഫ്രണ്ട് േപേജിൽ കണ്ട് ഒരു അഞ്ച പേർ ഇപ്പോ ഇവിെടെ തീറ്റ പോസസ്റ്റിടും.
anon23/04/2019 (Tue) 19:01:168421Reply
>>8416
> പോവണം
തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ദിട്ടെക്ട്ടഡ്. ഏടാ കോളേജ് ? പോസിബ്ലി വൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ കോളേജ് ആെണെന്ന് തോന്നുന്നു അറ്റൻ്റൻസിെെനെ കുറിച്ചുള്ള രോദനം കേട്ട്?
anon23/04/2019 (Tue) 19:01:478422Reply
>>8119
Somebody spillled all of his Noodles.
anon23/04/2019 (Tue) 19:14:218423Reply
>>8422
ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്നെ പോലെത്തെ പാമ്പ് ഭാഷ പറയുന്ന പറമ്പുത്തൂരികൽ മാത്രം അല്ല ഉള്ളത്.
anon23/04/2019 (Tue) 19:37:448425Reply
Look what you have done
anon23/04/2019 (Tue) 19:41:158426Reply
>>8416
Hahaha Southies unironically celebrate Easter
anon23/04/2019 (Tue) 19:41:448427Reply
lmao
anon24/04/2019 (Wed) 01:49:238429Reply
>>8426
>southies are easter worshipers
Imagine my shock
anon24/04/2019 (Wed) 01:55:168431Reply
>>8423
यह काफी अजीब तरह के Noodles हैं ।
anon24/04/2019 (Wed) 05:48:538432Reply
>>8119
Looks like toddler trying to write for first time
anon24/04/2019 (Wed) 06:00:518434Reply
>>8432
പോടാ ഇവിടുന്നെ പറമ്പുതൂറി നായെ
anon24/04/2019 (Wed) 07:04:128435Reply
>>8434
நீயும் நானும் அன்பே கண்கள் கோர்த்துக்கொண்டு வாழ்வின் எல்லை சென்று ஒன்றாக சாகலாம்
anon24/04/2019 (Wed) 07:44:188436Reply
>>8435
നീയും നിൻ്റെ പറമ്പുത്തൂരി ലവറും ചെയുന്ന കുണ്ടൻ തിംങസ് ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ മേൽ പ്രോജക്ട്ടെയല്ലേ പാണ്ടി.
anon24/04/2019 (Wed) 07:57:108437Reply
ഇതേ പറമ്പുത്തൂരികൽ തന്നെയാണ് പൂദിപൈ അവരുടെ ഉർഡുവിന്നെ മംബിൽ റാപ് എന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ ആസന്നത്തിൽ മുളകരിച്ച് അങ്ങേരുെടെ വീഡിയോസിൽ ബ്രിേഗേെഡെയതത്.
anon24/04/2019 (Wed) 08:02:518438Reply
Ohnknonono mallus are gay
anon24/04/2019 (Wed) 08:13:338441Reply
>>8438
Nice try pandi
>>8437
kek
anon24/04/2019 (Wed) 08:17:318442Reply
>>8438
You too
anon24/04/2019 (Wed) 09:40:118443Reply
>>8431
Poda vivaram ketta mairandi
anon24/04/2019 (Wed) 09:41:088444Reply
>>8119
E sitil vivaram ullavarkulla page
anon24/04/2019 (Wed) 11:24:428450Reply
>>8443
நீ தானா அந்த தம் ப்ரேம் மாஸ்டர்ரேஸ்
வென்ன
anon24/04/2019 (Wed) 14:55:208458Reply
>>8450
is it just me or does written Tamil look like Malayalam and Hindi combined together for some fucking reason ??
anon24/04/2019 (Wed) 14:58:498460Reply
>>8458
Opposite. Tamil is the oldest living language
anon24/04/2019 (Wed) 15:24:268461Reply
>>8458
Tamil has more straight lines
Kerala has fully rounded circles
anon24/04/2019 (Wed) 15:51:458462Reply
>>8460
i know but it looks more similar to Hindi
anon24/04/2019 (Wed) 16:23:588464Reply
>>8462
Malayalam and Tamil both had a common origin. The malayalam script is called Vatteruth(Literally 'rounded writing') and early scripts had similar but more rounded writing to tamil script. Both Hindi and Tamil scripts is a long distance from each other in the brahmi evolution history. All Indian languages use the same brahmi inspired alphabet writing. Even if they look wildly dissimilar to an untrained eye, they have the same set of vowels, same set of consonants, same phonetics, the same alphabetic order and if you notice almost the same shape. Maybe it looks similar to Hindi to you because you haven't seen much of the script yet and its common for people to confuse scripts with superficial differences to be more closer to some other script.
anon24/04/2019 (Wed) 21:51:558473Reply
>>8119
പ്രധാന ചോദ്യം ഇതൊന്നും അല്ല, എങ്ങനെ പറമ്പുതൂറികളെ കൊണ്ട് കക്കൂസിൽ തൂരിപ്പിക്കാം ?
anon24/04/2019 (Wed) 22:29:268476Reply
>>8473
ഒൻലി സല്യൂഷൻ- കക്കൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ കോടികൽ മുsക്കുന്നതിനു പകരം അവരെ കുഴി മാന്തി അതിൽ തുരി അത് മൂടാൻ പഠിപ്പിക്കാ. അങ്ങെനെയാണ് ആഫ്രിക്കൻമാർ അവരുെടെ പറ മ്പുത്തൂരൽ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തത്.
രെഡിറ്റിെലെ പന്നൻമാർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ oc മീംസ്
anon24/04/2019 (Wed) 22:30:508477Reply
>>8476
*മീംസ് മോഷ്ടിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുെടെ അഭിപ്രായം ?
anon25/04/2019 (Thu) 03:38:048479Reply
>>8119
How may i learn Malyalam and Tamil ?
anon25/04/2019 (Thu) 04:57:218483Reply
>>8479
Step 1 / 3
For making this easy dessert recipe, mix maida, corn flour and baking soda in a bowl. Now, add ghee and orange food colour in the above mixture. To make a thick batter, add curd and water. Mix well until it is thick but has a pouring consistency. Keep it aside for 8 hours or overnight. 8-10 hours. To make the sugar syrup, heat water in a pan over medium flame. Add sugar and mix until fully dissolved. Simmer the syrup until it attains one string consistency. Add saffron, cardamom powder and rose essence. Stir well.

Step 2 / 3
Now heat oil in a pan over medium flame for deep frying. Now fill the jalebi batter in a muslin cloth and pierce a small hole in the cloth. Squeeze the muslin cloth to make concentric circles. Move from inside to outside to make perfect circles. Fry till jalebis are crisp and golden.

Step 3 / 3
Soak the jalebis in sugar syrup for 2-3 minutes. Ensure that the sugar syrup is warm and not very hot. Now remove from the syrup and place on a tray lined with butter paper or foil. Decorate with silver foil and serve the jalebis hot, warm or at room temperature with creamy Rabri.
anon25/04/2019 (Thu) 05:06:098485Reply
>>8483
Based
anon26/04/2019 (Fri) 12:31:028550Reply
Bump nibbas. Ivideyulavark Malayalam englishum allade vere etre basha ariyam? Enik Tamil, Kannada pinne Urduvum ariyam.
anon27/04/2019 (Sat) 01:38:458558Reply
ബ്രോസ്... നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തോ?
https://www.asianetnews.com/crime-news/wife-swapping-sex-share-chat-kayamkulam-4-arrested-kerala-pqkv1y
anon27/04/2019 (Sat) 03:36:558559Reply
>>8558
നവോത്ഥാനത്തിെൻ്റെ ഫലങ്ങൾ
https://m.youtube.com/watch?v=L-TIDIDDxGE
anon27/04/2019 (Sat) 05:32:578560Reply
>>8558
ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും പാർട്ടിഓഫീസിലും നടക്കുന്നുണ്ട്‌ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം
anon27/04/2019 (Sat) 05:48:178561Reply
>>8560
>flag
നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്രറം
anon28/04/2019 (Sun) 13:35:178684Reply
>>8550
Kannada, Tamil, Hindurdu, English. Telugu kettal alpaswalpam manasilavum.
anon28/04/2019 (Sun) 13:57:008699Reply
Mairandikale njan avide mallukalude abhimanam kakan avide aa bhungaliyumayi vak tarkatilerumbol ningal bondanmar endha cheyyune?
anon28/04/2019 (Sun) 22:21:578769Reply
>>8699
ഉറങ്ങായിരുന്നു
anon29/04/2019 (Mon) 18:08:408843Reply
>>8699
Mallikarjun Kharge
anon06/05/2019 (Mon) 20:48:039255Reply
Bros, enik oru samshayam. Endu kond kore per ith 'cute' aanen parayune? Enik ith oru goblina ayi aanu tonune.
anon06/05/2019 (Mon) 23:13:099257Reply
AY AY YO YE TUM KAISA BHASHA BOLTA
anon07/05/2019 (Tue) 01:10:549259Reply
>>9257
Not parambuthoorese
>>9255
That's because she doesn't wear makeup and refuse to wear any. People are far less fappable without make up. However some people think that act itself qualifies her as a natural beauty when in fact she is still below average even if she is trying to be honest unlike other whores.
anon07/05/2019 (Tue) 11:52:379289Reply
>>9257
Enikku make-up illathathu kandu vaanamadikkunnathanu ishtam
anon07/05/2019 (Tue) 12:38:409292Reply
>>9255
Poorinu makeup vendallo?
anon07/05/2019 (Tue) 12:39:339293Reply
>>8558
Ethrem pettannu ethiya mathiarnu
anon07/05/2019 (Tue) 12:56:429294Reply
>>9293
Cheri vargam detected. Atho ninnak cuck aganano agraham?
anon07/05/2019 (Tue) 13:00:189295Reply
>>9294
Enikku fuckananu ishtam. I'm the one who fucks...
anon07/05/2019 (Tue) 13:23:209299Reply
>>9295
Ninne polathe vargathe kannumbozhan Hitler jayicha mathiyayirunu enn agrahikunne
anon07/05/2019 (Tue) 13:36:159301Reply
>>9292
>>9293
>>9295
How old are you?
anon08/05/2019 (Wed) 13:41:449369Reply
>>9301
32 ayi anna
anon08/05/2019 (Wed) 14:27:439373Reply
>>9369
Ith facebook alla unkil
anon08/05/2019 (Wed) 14:45:429374Reply
>>8126
Tera pyar pyar pyar hooka baar
anon08/05/2019 (Wed) 15:41:569379Reply
>>9374
Parambuthoori out
anon08/05/2019 (Wed) 16:32:519380Reply
>>9293
നീ നായർ അല്ലേടാ?
anon08/05/2019 (Wed) 17:01:469382Reply
>>9293
Ethereum is dead
anon08/05/2019 (Wed) 18:44:559404Reply
>>8119
gaand dho thik se pehle.
anon08/05/2019 (Wed) 23:01:079447Reply
>>9380
ആകണം. മിക്ക നായരുകളും ഇപ്പോ ചേരി ലെവൽ ആണ്.
ആരിവിടെ നസ്രാണി മാസ്റ്റർ രേസ് ?
anon09/05/2019 (Thu) 14:20:309483Reply
>>9447
അതെ. നസ്രാണി മാസ്റ്റർ റേസ്.
anon10/05/2019 (Fri) 01:21:219519Reply
anon10/05/2019 (Fri) 08:22:139533Reply
>>9374
Frustrated parambuthoori detected.
anon15/05/2019 (Wed) 15:56:399999Reply
ഈ പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? കണ്ടിട്ട് 'muh gurl powa' cringe പോലെയുണ്ട്.
anon15/05/2019 (Wed) 15:57:3810001Reply
>>9999
You madarjat you stole quads from me I swear I'll rape every woman in your dynasty
anon15/05/2019 (Wed) 16:24:2210002Reply
anon17/05/2019 (Fri) 20:22:5410174Reply
>>9999
Bros endhelum?
anon17/05/2019 (Fri) 20:23:5010175Reply
>>9293
High IQ detected


Delete

(Removes the file reference to the posts)

(Removes the saved files from the server)